Website Disclaimer en Privacy

Deze website is eigendom van Ab Editions bvba.

Ab Editions bvba
George Bergmannlaan 42, 1050 Brussel. België.
Neem contact : klik hier
KVO : BE0469179496
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Ab Editions bvba respecteert de privacy van bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door onze website te bezoeken, te gebruiken of door u te registreren, stemt de klant in met de privacy verklaring van Ab Editions, zoals het hieronder uiteen wordt gezet.

Doelstellingen van de gegevensverwerking

Ab Editions bvba verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten. Wanneer u zich via de website of per e-mail aanmeldt voor een abonnement, voor de aankoop van een publicatie, voor het ontvangen van een nieuwsbrief of voor elke andere vraag of bemerking, dient u uitdrukkelijk gegevens mee te delen.
Andere gegevens worden door onszelf op een geautomatiseerde manier verzameld door cookies en andere systemen die informatie verzamelen. De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden opgenomen en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de verwerker van de persoonsgegevens, de Ab Editions bvba. Gegevens worden bij Ab Editions bvba niet langer bewaard dan nodig om uw bestelling of verzoek te kunnen uitvoeren of uw abonnement te beheren en periodiek te vernieuwen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden of aan partners van Ab Editions bvba, behoudens wanneer nodig voor de uitvoering van uw bestelling en uitsluitend daarvoor.

De gegevens die worden verwerkt

Wanneer u zich abonneert, moet u persoonsgegevens doorgeven. Daartoe slaan we de volgende informatie op: naam en voornaam, aanspreektitel, e-mail adres, postadres en een telefoonnummer. Deze gegevens worden verwerkt om uw abonnement te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te houden over de verwerking ervan en de periodieke vernieuwing. We geven uw gegevens enkel aan derden wanneer dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld bezorgdiensten. Wij eisen van de derden waarmee we samenwerken om uw bestelling uit te voeren dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij.

Recht op inzage en correctie

U heeft recht op inzage, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens in ons bestand. U kunt zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan hiertoe een e-mail sturen naar info@abeditions.com waarna gevolg zal worden gegeven aan uw verzoek. De verwerking van persoonsgegevens door Ab Editions bvba is onderworpen aan het Belgische recht en meer specifiek de Wet van 8 december 1992 (de "Privacywet") en de Algemene Verordening Persoonsgegevens EU 2016/679 van 27 april 2016. De aankoop van onze producten en het gebruik van onze website houdt uw toestemming in met ons privacybeleid. Ons privacybeleid kan worden aangepast. De wijzigingen worden automatisch van kracht na de publicatie ervan online op onze website.

Verantwoordelijkheid

Ondanks alle zorg en aandacht die aan de voorbereiding van de site en de bijwerking ervan is besteed, kan hij fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden bevatten. Wij zouden het op prijs stellen indien internetgebruikers die dergelijke gebreken opmerken, ons daarvan per e-mail in kennis zouden stellen. De auteurs wijzen alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik van de informatie op deze site of enige andere site waarnaar wordt verwezen.

Copyright

Gepubliceerde artikelen en illustraties mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder onze toestemming. Ab Editions en/of de auteurs zijn de auteursrechthebbenden. Tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is (met name citaat en reproductie voor privé-doeleinden of ter illustratie van het onderwijs of het wetenschappelijk onderzoek), is voor de reproductie van de genoemde bijdragen en/of de mededeling ervan aan het publiek toestemming vereist.

Affiliation & Advertising

Als een Amazon Partner, maakt Ab Editions winst op in aanmerking komende aankopen die via haar links worden gedaan. De uiteindelijke prijs verandert niet voor de klant. Amazon en het Amazon-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn filialen.

Cookies

De website kan gebruik maken van cookies. Bij een bezoek aan de website kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw PC, laptop, smartphone of tablet of die toegang verkrijgen tot de informatie die reeds op uw apparaten is opgeslagen. Deze bestanden bestaan uit cookies (en overige technieken). Wat zijn cookies: cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel gebruikt of onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Toepasselijk recht

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgische recht en voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.